| English
 
آموزش و پژوهش

 

مسئول آموزش اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان : آقای سعید نجفیان  تلفن تماس 7-6289124 داخلی 1115

دوره ی آشنایی باقوانین ومقررات ارث مقدماتی

 

بااستعانت ازخداوندمتعال ودرظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) اولین دوره ی آموزشی سال 1392 ازاردیبهشت ماه برگزارخواهدشد.عنوان دوره،آشنایی باقوانین ومقررات ارث مقدماتی وطول دوره32ساعت ومدرس دوره جناب آقای دکترمحمدرضا قمی عضووهیات علمی دانشگاه وسردفتر(دفتر95اسنادرسمی اصفهان)می باشد.  محل برگزاری کلاسها ،اداره کل ثبت  استان واقع درخیابان توحیداست.معاون محترم اموراملاک،معاون محترم اموراسناد،کارشناسان وبازرسان وکارکنان کاداستراستان،کلیه روسا ومعاونین،کلیه نمایندگان ،تمامی کارکنان دفاتراملاک وبازداشتی وهمچنین بایگانهای کل استان در8گروه درلیستهای مربوطه گنجانده شده اند.ارث مفهومی پیچیده وباجزئیات زیاداست .آشنایی کلیه کارکنانی که به نحوی باثبت وصدوراسنادمالکیت درگیرهستند،بااین مفاهیم لازم وضروری است.

 

GPSپیشرفته

 

دوره  ی آموزشی 30ساعته جی پی اس پیشرفته جهت 38نفر ازنقشه برداران ونمایندگان ازتاریخ  18/2/92لغایت20/4/92در3گروه برنامه ریزی ودرحال اجرامی باشد. دراین دوره مفاهیم وآموزشهای مربوط به کاربادستگاههای دوفرکانسه ونحوه کنترل ونظارت برپروژه های جی پی اس دقیق آموزش داده می شود.

 

شناسایی واستفاده ازظرفیتهای ذهنی

 

درسال 1391دوره آموزشی فوق الذکردر3گروه باتدریس بسیارپربارخانم دکتراژدری مدرس وهیات علمی دانشگاه برگزار گردید که به دلیل کاربردی بودن ورضایت کامل شرکت کنندگان،درسال جاری نیزدوره ی مذکور در2گروه برای 65نفر ازکارکنان (معاونین محترم  مدیرکل-بازرسان -کارشناسان-کارکنان دفترکاداستر -امورمالی)درحال برگزاری می باشد.درضمن دوره ی مذکوربه مرورزمان برای تمامی کارکنان اعم ازرسمی،پیمانی وقراردادی  به شرط تامین اعتباربرنامه ریزی واجراخواهدشد

 

دوره ی 70ساعته توجیهی بدوخدمت

 

باتوجه به وصول بخشنامه اخیر، گذراندن دوره ی توجیهی بدو خدمت برای کلیه کارکنان اجباری اعلام شده است.ازطرفی کارکنان جدیدالاستخدام نیزتادوره ی مذکورراطی ننمایند حائز شرایط لازم صدورحکم  استخدامی  وهمچنین پرداخت حقوق نمی باشند .لذا درسال جاری ازتاریخ 5/3/92لغایت2/4/92 دوره ی توجیهی بدوخدمت جهت 10نفرازفرزندان معززشاهدوایثارگر (ازمحل سهمیه 25درصداستخدامی فرزندان شهیدوامورایثارگران آزمون استخدامی مورخ26/3/91استانداری اصفهان) برنامه ریزی ودرحال اجرا میباشد.

 

ccna ------------ccnp

 

دوره های آموزشی  مقدماتی وپیشرفته  شبکه هرکدام به میزان 40ساعت برای کلیه کارکنان واحدهای فن آوری واطلاعات  ادارت ثبتی کل استان  در3گروه  وبه تعداد40نفرازتاریخ 17/2/92لغایت5/4/92برنامه ریزی  ودرحال اجرامی باشد

 

دوره های اجباری فن آوری اطلاعات ((ICDL))

 

دوره های مذکورکه به 2سطح یک(32ساعت) وسطح دو(98ساعت) جمعاً130ساعت  تقسیم می گردد شامل 7مهارت به شرح ذیل می باشد:

مفاهیم پایه12ساعت- ویندوز8ساعت- واژه پردازها26ساعت- صفحه گسترده ها26ساعت- بانک های اطلاعاتی26ساعت- ارائه مطالب20ساعت- اینترنت12ساعت

گذراندن سطح یک جهت کارکنان داری مدارک دیپلم متوسطه وپایین تر لازم وگذراندن هردوسطح جهت کارکنان دیپلم به بالا اجباری می باشد.

لازم به ذکراست تنها مراکزی که دارای مجوزمرکزآزمون صادرشده ودارای اعتبارازاستانداری می باشند مجازبه برگزاری آزمون  هستندومدارک صادره ازاین مراکزموردتایید است.درخصوص اعاده مبالغ وشهریه های پرداخت شده نیزبایستی کل دوره درطول یک سال گذراندن شده باشد واصل فیشهای بانکی به همراه اصل گواهینامه  به امورآموزشی ارسال گردد.

جهت اطلاعات بیشترکارکنان می توانندبارابط آموزشی اداره محل خدمت هویش تماس بگیرند.

 

همایش نقش اخلاق درپیشگیری ازاعتیاد

 

همایش نقش اخلاق درپیشگیری ازاعتیادبا همکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان وواجرای موسسه بال اندیشه سپاهان درتاریخ 12اردیبهشت درمجتمع فرهنگی استادفرشچیان برگزارگردید که ازتمامی دستگاههای استان روسا ومسوولین آنهادراین همایش شرکت نمودند.ازاداره کل نیز10نفرازروسا ومسوولین شهراصفهان درهمایش مزبورمشارکت نمودند.درضمن مقاله همایش ازطریق سیستم پیام برای تمامی کارکنان استان ارسال گردید.

 

دوره ی آموزشی GPS پیشرفته

 

درادامه ی برگزاری دوره ی آموزشی 30ساعته فوق الذکر که تااین تاریخ 3گروه ازابتدای سال جاری به این دوره اعزام شدند،سایرنفشه برداران استان درقالب 3گروه 14نفری پس ازماه مبارک رمضان ازتاریخ 6/6/92لغایت15/8/92 دراداره کل ثبت استان طبقه 5مشغول گذراندن دوره های مذکورخواهندشد. 

 

دوره ی آموزشی رفع اشکال در خصوص امور املاک

 

دوره ی آموزشی رفع اشکال در خصوص امور املاک جهت کلیه مسئولین و متصدیان دفارت املاک و بازداشتی کل استان با اعزام مدرس محترم جناب آقای زندی از امور املاک سازمان از تاریخ 3/6/92 لغایت 6/6/92 در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان برگزار میگردد.

در ضمن برای تمامی دبیران هیات حل اختلاف مواد 147 و  148 کل استان نیز با اعزام مدرس محترم آقای تک در تاریخ 7/6/92 دوره ی آموزشی مربوطه به تعداد 35 نفر برگزار میگردد.

دوره ی آموزشی حفاظتی آشنایی باتخلیه تلفنی(8ساعته)

 

طبق درخواست مسوول محترم حفاظت واطلاعات ثبت کل استان اصفهان مبنی برگزاری دوره های آموزشی حفاظتی جهت روسا ومدیران ومسوولین کل استان،اولین دوره ازمجموعه دوره های حفاظتی با عنوان آشنایی باتخلیه تلفنی برای کلیه روسا ومعاونین ادارات استان وهمچنین مسوولین ثبت کل استان در2گروه درتاریخهای 28 و30 مهرماه سال جاری وبااعزام مدرس محترم دوره جناب آقای غلامی ازدادگستری کل استان برنامه ریزی وبرگزارخواهدشد.

 

کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی

 

به مناسبت هفتم مهرماه روزجهانی قلب سالم وباتوجه به ارسال بخشنامه ازدفتراموربانوان مبنی بربرگزاری دوره آموزشی یاکارگاه 2ساعته آشنایی با روشهای پیشگیری ازبیماریهای قلبی عروقی، درنظراست کارگاه آموزشی مذکور باهماهنگی مرکزبهداشت 2اصفهان برنامه ریزی و دراداره کل اجراگردد.