| English
 

 

در این بخش شما می توانید از طریق تلفن و یا با ارسال فکس و ایمیل با ادارات ثبت در ارتباط باشید. 

 اداره  ثبت اسناد و املاك شهرستان زرین شهر
تلفن 52233737-52234086(9831+)
فکس  52235287-52236865(9831+)
کدپستی  
تلفن گویا  
آدرس زرین شهر-خ کارگر-جنب دارایی
پست الکترونیک یا سایر   zarinshahr.sabt@esf-sabt.ir

 

در این بخش شما می توانید از طریق تلفن و یا با ارسال فکس و ایمیل با مدیران ثبت در ارتباط باشید. 

 اداره  ثبت اسناد و املاك شهرستان زرین شهر
نام محمدرضا
نام خانوادگی رییسی زاده
سمت رئیس  اداره
نام اداره  اداره  ثبت اسناد و املاك شهرستان زرین شهر
تلفن 52234066-52233737(9831+)
فکس  
آدرس زرین شهر-خ کارگر-جنب دارایی
ایمیل  
ردیف عنوان اتاق پرسنل مربوطه

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18